• Nemar Haddad på Active Armour AB ger en krasch course i riskanalys

  • Posted on March 28, 2016
  • Riskanalys kan göras på många olika sätt. Den kan tex delas in i kvantitativ och kvalitativ analys. I en del fall används bara det ena eller det andra och i andra situationer båda. Skillnaden är många gånger den att de kvalitativa delarna missas och fokus läggs på att sätta siffor på allt. Så här kan ni göra:

    1. Avgränsa analysen: vad ska analyseras? vad vill vi skydda tex?
    2. Bedömningskriterier: vad ska vi utgå ifrån? det r viktigt att alla har samsyn på nivåerna för sannolikhet & konsekvens.
    3. Frågeställning: tex "vad har vi för ej önskvärda händelser som kan inträffa i vår verksamhet? Vad är den i så fall orsakad av? vad kan konsekvenserna bli om händelsen faller ut? Vad kan vi göra för att hantera den?

    När varje risk identiferast gå i på att bedöma sannolikheten för att händelsen ska inträffa samt vad konsekvenser blir. Utarbeta sedan en behandingsplan och hantera riskerna.  För hjälp med riskanalys kontakta Nemer Haddad på info@activearmour.se

Copyright © 2021 businessheadline.com - All Rights Reserved -